Algemene voorwaarden

  • Algemeen

Hi Five kindercoaching is opgericht door Sandra Wijnen- Schaftenaar te Amersfoort en staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 68382324.

Hi Five Kindercoaching is aangesloten bij de beroepsvereniging Adiona.

Hi Five kindercoaching richt zich op het begeleiden van kinderen, jongeren en ouders en professionals. Specialisatie  ziekte, verlies&rouw bij kinderen, jongeren en gezin. Tweede specialisatie :de 9-jaars ontwikkelingsfase

  • Toepasselijkheid

De algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle mondelinge en schriftelijke offertes en overeenkomsten van of met Hi Five kindercoaching en alle daarmee verband houdende handelingen, zowel van voorbereidende als van uitvoerende aard.

  • Verhindering

Indien bij verhindering tenminste 24 uur van te voren wordt afgezegd zal de voor u geserveerde tijd niet in rekening worden gebracht. Tijdig annuleren of verzetten van de afspraak, telefonisch of per mail is altijd mogelijk. Ziekte is overmacht en kan besproken worden.

  • Tarieven

De actuele tarieven zijn na te lezen op mijn site onder het kopje Tarieven. Tariefwijzigingen worden minimaal 1 maand van te voren vermeld. Tarieven zijn incl. 21% BTW. Kort telefonisch overleg wordt niet in rekening gebracht. Overleg langer dan een kwartier zal berekend worden per kwartier en bij voorkeur op afspraak plaatsvinden.

  • Betalingsvoorwaarden

Voor de betaling ontvangt u na elke sessie een factuur. De betalende verplicht zich de betaling binnen 14 dagen na de factuurdatum over te maken naar de rekeninghouder van Hi Five kindercoaching. Wanneer deze datum overschrijd wordt, ontvangt u een herinnering. Wanneer aan deze herinnering geen gehoor wordt gegeven is Hi Five kindercoaching gerechtigd de coaching voor onbepaalde tijd op te schorten,  ten minste totdat aan de betalingsverplichting is voldaan.

  • Aansprakelijkheid

Het advies en de begeleiding van hi Five kindercoaching is oplossings- en resultaatgericht, zonder de oplossing of het resultaat te garanderen. Het kind zal zich verder in zijn/ haar eigen proces ontwikkelen. Hi Five kindercoaching is niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade en/ of letsel voortvloeiende uit de geboden diensten, tenzij sprake is van opzet of grove schuld aan de zijde van Hi Five kindercoaching. Hi Five kindercoaching heeft zich aangesloten bij de collectieve bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering van de Beroepsvereniging voor kindercoaches Adiona.

  • Klachtenregeling
  • Vertrouwelijkheid

Hi Five kindercoaching is verplicht tot geheimhouding van alles wat er besproken wordt tijdens of in het kader van de coaching sessies. Het proces wordt besproken met de ouder/ verzorger.  In overleg met de ouder/ verzorger zal waar nodig doorverwijzing plaatsvinden of informatie aan derden gegeven worden wanneer dit in het belang van het kind is. Dit is conform de wettelijke meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling.

Voor kinderen tot 16 jaar geldt dat, indien van toepassing, beide gezaghebbende ouders akkoord moeten gaan met de begeleiding.

De opdracht gevende gezaghebbende ouder draagt er zorg voor dat de eventueel andere gezaghebbende ouder wordt geïnformeerd over de begeleiding en hier zijn/ haar toestemming voor geeft. Hij/ zij gaat er nee akkoord dat, indien de andere ouder op enige wijze bezwaren maakt tegen het coachen, hij/ zij de consequenties daarvan op zich neemt. Hi Five kindercoaching kan hier niet verantwoordelijk voor worden gehouden.